Work

  • Chousei
  • Chousei
  • Chousei
  • washi paper, vermilion, seal engraving (Chinese stone)