Work

  • Flower Ⅰ
  • Flower Ⅰ
  • Flower Ⅰ
  • Flower Ⅰ
  • sumi (Japanese ink), washi paper, wax
  • 2014