Work

  • Shizuku Ⅰ
  • Shizuku Ⅰ
  • Shizuku Ⅰ
  • washi paper, sumi (Japanese ink)
  • 2018